Mans Dārzs ir Mana Svētnīca - Dārza Svētība

Noteikumi

Portāla WWW.DARZASVETIBA.LV lietošanas noteikumi nosaka portālā pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumus, kas ir saistoši visiem portāla apmeklētājiem, neatkarīgi no tā, vai apmeklētājs ir vai nav reģistrēts portāla lietotājs.

Lietošanas noteikumos lietotie termini:

E-veikals – apzīmēta interneta tīmekļa vietne ar domēna vārdu darzasvetiba.lv, kas ir iepirkšanās veikals internetā.

Pārdevējs – portāla uzturētājs un īpašnieks, kura darbību nosaka Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.

Noteikumi – E-veikala lietošanas noteikumi.

Reģistrēts lietotājs – persona, kas ir reģistrējusies portālā saskaņā ar šiem noteikumiem.

Nereģistrēts lietotājs – persona, kas lieto portālu, bet nav reģistrējusies šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

Portāla lietotājs – fiziska vai juridiska persona, kas lieto portālu, neatkarīgi no tā vai tas ir/nav reģistrējies portālā.

Klients – (fiziska vai juridiska persona), kas veic pirkumu WWW.DARZASVETIBA.LV

 

Vispārīgie noteikumi

Šie noteikumi ir juridiska vienošanās starp portāla lietotāju un Pārdevēju. Piekļūstot WWW.DARZASVETIBA.LV, to pārlūkojot vai izmantojot, Portāla lietotājs atzīst, ka ir izlasījis, sapratis un piekritis šiem noteikumiem un apņemas ievērot tos un citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē Pārdevēja un portāla lietotāju, Klientu tiesiskās attiecības.

WWW.DARZASVETIBA.LV izmantošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Pārdevējs bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurā laikā var pārskatīt šos Noteikumus un jebkuru citu informāciju, kas ir ietverta šajā portālā. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās publicētas darzasvetiba.lv. Pārdevējs  ir tiesīgs arī bez brīdinājuma un jebkurā laikā veikt uzlabojumus vai izmaiņas produktos, pakalpojumos vai programmās, kas ir pieejami WWW.DARZASVETIBA.LV. Noteikumu izmaiņas, kas notikušās pēc Klienta pasūtījuma veikšanas, neattiecas uz veikto pasūtījumu. Klientam pakalpojums tiek sniegts pamatojoties uz to noteikumu redakciju, kas bija spēkā laikā, kad tika noformēts Klienta pasūtījums.

 

Pasūtījuma noformēšana un izpildes termiņi

Visas cenas WWW.DARZASVETIBA.LV norādītas EUR (euro) un ietver visus paredzētos nodokļus. Norādītās preču cenas ir spēkā līdz brīdim, kamēr ir pieejama prece. Par pirkumu jāmaksā veikalā norādītā preces cena un piegādes izmaksas, kas tiek aprēķinātas pirms maksājuma veikšanas. Veicot apmaksu ar bankas pārskaitījumu, par apmaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kad nauda ir saņemta SIA “Dārza Svētība” bankas kontā.

 

Apmaksa

Maksājumus var veikt ar pārskaitījumu.

 

Piegāde

Pēc pirkuma izdarīšanas un apmaksas veikšanas, saņemsiet e-pasta apstiprinājumu, ka pirkums ir veikts.

 

Preces atgriešana

Pircējam ir tiesības atteikties no dalības klātienes nodarbībās, sazinoties ar SIA “Dārza Svētība” vismaz 3 darba dienas pirms nodarbības sākuma. Ja vēlaties no pirkuma atteikties, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu [email protected] vai +371 29956708, norādot savu pasūtījuma numuru un iemeslu kādēļ vēlaties no pirkuma atteikties.

Ja vēlaties atgriezt fizisku preci, lūdzam sazināties ar mums pa epastu d[email protected] vai 29956708ne vēlāk kā 14 dienas pēc preces saņemšanas. Naudas atgriešana var aizņemt dažas darbadienas pēc brīža, kad būsim pirkumu saņēmuši atpakaļ. Atgriežot preci jānorāda pirkumu apliecinošs dokuments vai arī pasūtījuma numurs un iemesls, kādēļ vēlaties preci atgriezt. Piegādes izdevumus SIA "Dārza Svētība" nesedz. Pircējam nav naudas atgriešanas tiesības attiecībā uz digitāliem pakalpojumiem. 

Atsakoties no dalības klātienes nodarbībā mazāk kā 3 dienas pirms nodarbības sākuma, dalības maksa diemžēl netiks atgriezta.

 

Konfidencialitāte

Reģistrējoties kā lietotājs, persona piekrīt datu apstrādei (izmantošanai) saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem, kuru veic Pārdevējs, un tie tiks izmantoti, lai nodrošinātu pakalpojumus, ko piedāvā WWW.DARZASVETIBA.LV. SIA “Dārza Svētība” apņemas nodrošināt Jūsu privātumu un privāto datu aizsardzību, un apņemas neizpaust un nenodot Jūsu sniegto personīgo informāciju trešajām personām. Pārdevējs nav atbildīgs par informācijas, kuru Klients norāda reģistrācija formā, precizitāti, pareizību un ticamību.

Piekrītot kļūt par reģistrētu Lietotāju, personai ir jānorāda aktīva, Lietotājam pieejama e-pasta adrese. Ievadot paroli, Lietotājs uzņemas visu atbildību par šīs paroles drošumu un nepieejamību trešajām personām.

 

Reģistrētiem un nereģistrētiem lietotājiem tiek lūgts norādīt patērētāja personīgo informāciju, jo tas ir nepieciešams, lai patērētājam sniegtu augstāko servisa līmeni. Norādītā informācija var tikt izmantota aktuālās informācijas nosūtīšanai, informācijai par pasūtījumu saņemšanu, u.c. Veicot pirkumu patērētājs piekrīt šiem noteikumiem.

Vairāk sadaļā Privātuma politika.

Strīdu atrisināšana un pušu atbildība

Visus strīdus un nesaskaņas, kas rodas preču pasūtījuma izpildes laikā, Puses risina pārrunu ceļā. Ja Puses strīdīgajos jautājumos nespēj vienoties pārrunu ceļā, tās strīda atrisināšanai pieaicina sertificētu mediatoru. Minētais neatņem Pusēm tiesības strīda izskatīšanu nodot Latvijas Republikas tiesā.

Noslēguma noteikumi

Jautājumi, kas nav regulēti šajā līgumā, Puses risina saskaņā ar spēkā esošām tiesību normām. Visos citos jautājumos, ko neparedz šā Līguma noteikumi, Puses vadās pēc spēkā esošās Latvijas Republikas likumdošanas. Lietošanas noteikumi ir spēkā no 2021.gada 1.janvāra

 

Pirkumu grozs

analytics.js facebook-domain-verification=s8859f1n1o7qs918g9tdvau5n9250a